G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

Dimensionen angepasst an Vorschweißbunde

NBR-DUO

SDR 11

Geeignet für GasanwendungenGeeignet für WasseranwendungenDruckklassengerecht
Art. Nr. d1
[mm]
di
[mm]
D
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
kg
 
16605252 250208328680,54