G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

Dimensionen angepasst an Vorschweißbunde

NBR-DUO

SDR 17

Geeignet für GasanwendungenGeeignet für WasseranwendungenDruckklassengerecht
Art. Nr. d1
[mm]
di
[mm]
D
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
kg
 
16605451 4504035947101,9